Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Brummell b.v.b.a (BE 0420 034 645). Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Brummell b.v.b.a.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Brummell b.v.b.a. zijn overeengekomen.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Brummell b.v.b.a. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.4 Brummell b.v.b.a. heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Brummell b.v.b.a. websites te wijzigen.
1.5 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Brummell b.v.b.a. is te allen tijde gemachtigd illustraties te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2.2 Onze prijzen zijn inclusief BTW. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Brummell b.v.b.a.. Brummell b.v.b.a. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brummell b.v.b.a. dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 De administratie van Brummell b.v.b.a. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Brummell verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Brummell b.v.b.a. verrichte leveringen. Brummell b.v.b.a. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Brummell b.v.b.a., waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
2.6 Brummell b.v.b.a. levert niet uit wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door de koper bij je bestelling aangegeven leveradres. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Brummell b.v.b.a. dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Brummell b.v.b.a. dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.
3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
3.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij de klant altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan de klant kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding het betaald bedrag terug.
3.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Als de klant ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop is hij zelf verantwoordelijk voor het transport.
3.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 4 - Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard, Bancontact, Maestro, Paypal, Ideal en overschrijving (SEPA).
4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, afwezigheid van de lesgever door overmacht …

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Brummell b.v.b.a., totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Brummell b.v.b.a. zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Reclames en garantie.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Brummell b.v.b.a. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Wij garanderen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
7.3 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.
7.4 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retourneren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.
7.5 Mocht een product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@lightbodyinstitute.com Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:
Brummell b.v.b.a.
Sint Jansstraat 8 8000 Brugge (België)
Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Brummell b.v.b.a. binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag over. Afhankelijk van de staat waarin het product teruggestuurd wordt kan u een schadevergoeding aangerekend worden.

Artikel 8 - Persoonsgegevens.

8.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
8.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Brummell b.v.b.a.. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Brummell b.v.b.a..
8.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Brummell b.v.b.a. over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Brummell b.v.b.a.. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
8.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Brummell b.v.b.a. voor direct marketing doeleinden.

Artikel 9 - Toepasselijke recht en geschillenregeling.

9.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.